Co należy wiedzieć o spółkach handlowych osobowych?

W Polsce popularne jest zakładanie biznesów, począwszy od jednoosobowych działalności gospodarczych, skończywszy na spółkach handlowych kapitałowych i osobowych. Przyjrzymy się tym drugim formom i sprawdźmy, z jakimi korzyściami się wiążą.

Czym są spółki handlowe osobowe?

Pod pojęciem spółki handlowej rozumiemy działania przynajmniej dwóch podmiotów koncentrujące się na celach zarobkowych. Skąd zatem słowo „osobowa”? Bo spółki handlowe dzielą się właśnie na osobowe i na kapitałowe. Najważniejszym aktem normującym kwestie tworzenia, funkcjonowania, organizacji, wszelkiego łączenia i przekształcania jest kodeks spółek handlowych. To on określa podziały na spółki osobowe i kapitałowe wraz ze szczegółowymi opisami, charakterystyką, definicjami i zasadami ich zakładania. W rozumieniu KSH dzielą się na trzy zasadnicze rodzaje, a o każdej dowiemy się nieco niżej. Cechami wspólnymi wszystkich tych form jest to, że mają zdolność prawną, a więc zdolność do nabywania praw do nieruchomości, pozywania i bycia pozwanym.

Wspólnicy

Warto dowiedzieć się, jaka jest odpowiedzialność wspólników tworzących spółkę osobową. Otóż wszystko zależy od jej rodzaju. W przypadku jawnej każdy ze wspólników odpowiada prywatnym majątkiem przed wierzycielami za długi, które zaciągnęła spółka. W przypadku partnerskiej KSH przewiduje wyjątki zobowiązania ograniczają się tylko do tego z partnerów, który zaciągnął dług. Natomiast umowa spółki komandytowej zakłada występowanie dwóch typów partnerów – komplementariusze ponoszący pełną odpowiedzialność oraz komandytariusze ponoszący odpowiedzialność tylko o tak zwanej sumy komandytowej.

Rodzaje poszczególnych spółek handlowych osobowych

Wyróżniamy spółki:

  • Jawną (każdy ze wspólników solidarnie ponosi odpowiedzialność – za długi spółki muszą ręczyć całym swoim majątkiem w razie, gdyby partner odpowiedzialny za zaciągnięcie długu nie pokrył swoim majątkiem wszystkich zobowiązań);
  • Partnerską (wspólnicy wykonują wolny zawód);
  • Komandytową (obecność komandytariusza);
  • Komandytowo-akcyjną (przynajmniej jeden ze wspólników jest komplementariuszem, a przynajmniej jeden akcjonariuszem).

Jak założyć spółkę handlowa osobową?

Narodziny każdej ze spółek liczymy od momentu wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), co możemy zrobić poprzez formularz online dostępnym na Portalu Rejestrów Sądowych. Warto jednak zaważyć, że przed założeniem spółki potrzebna jest umowa – jawna i partnerska wymagają umowy pisemnej, podczas gdy trzy pozostałe spółki wymagają zarówno umowy, jak i statusu zawartego w formie aktu notarialnego.

W związku Zgłoszenie w KRS powinno zawierać informacje takie jak nazwę i siedzibę firmy, jej adres, a także dane osobowe wspólników wraz z ich adresami. Potrzebne też będą dane osób wchodzących w skład zarządu, określenie przedmiotu działalności spółki, a także inne wymagane dokumenty zależne od rodzaju danej spółki (na przykład partnerska wymaga, aby wspólnicy pokazali dokumentacje potwierdzające kwalifikacje do wykonywania wolnego zawodu).

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

Leave a comment